Zásady zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, zákona o zpracování osobních údajů a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Společnost Expertní board 21, IČ: 09377778, se sídlem Brno-Židenice, Došlíkova 3051/17 by Vás tímto ráda informovala o tom, jak zpracovává Vaše osobní údaje, které získává v souvislosti s vaší návštěvou jejích webových stránek nebo sociálních sítí.

 

Správce vašich osobních údajů

Obchodní firma: Expertní board 21, s.r.o

IČ: 09377778

Sídlo: Brno-Židenice, Došlíkova 3051/17

Zápis v OR: společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 118739

Zpracovávané osobní údaje

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v rozsahu: e-mailová adresa, jméno a příjmení. 

Účel zpracování osobních údajů

Účelem zpracování osobních údajů je zasílání newsletterů (informačních a obchodních sdělení firmy Expertní board 21, s.r.o.).

Právní základ zpracování osobních údajů

 Právním základem pro zpracování osobních údajů je Váš souhlas.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme pro výše uvedený účel zpracovávat do doby odvolání uděleného souhlasu. Souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to zasláním e-mailu z e-mailové adresy, pro kterou jste souhlas udělili nebo kliknutím na odkaz v newsletteru pro odhlášení z odběru.

Příjemci osobních údajů (subdovdavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou osoby

  • podílející se na dodání služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
  • podílející se na zajištění provozu služeb,
  • zajišťující marketingové služby.

Pro zpracování vašich osobních údajů může společnost využívat online služeb např.  e-mailingových služeb společnosti The Rocket Science Group, LLC (známá pod značkou MailChimp) nebo Mango Technologies, Inc. DBA Clickup. Tyto společnosti se nacházejí ve Spojených státech amerických, a jsou zapsány v tzv. štítu EU-USA na ochranu soukromí. Štít je dostupný na: https://www.privacyshield.gov. Evropská komise vydala rozhodnutí o odpovídající ochraně ve vztahu k tomuto štítu, a to v režimu čl. 45 odst. 9 GDPR, tudíž takové předávání osobních údajů nevyžaduje zvláštní povolení.

Způsob zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme automatizovaně i manuálně a vedeme záznamy o činnostech zpracování. Při zpracování osobních údajů naší společností nedochází k rozhodování založenému výhradně na automatizovaném zpracování bez lidského posouzení, které by mělo právní účinky nebo by se jinak významně dotýkalo subjektů údajů, jejichž osobní údaje zpracováváme.

Ochrana vašich údajů

Přijímáme veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů a k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Dodržujeme všechny povinnosti stanovené nám obecně závaznými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Používáme moderní bezpečnostní a kontrolní mechanismy zajišťující maximální možnou ochranu dat. Všechny osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

Práva spojená s ochranou osobních údajů

Vaše údaje zpracováváme transparentním způsobem, to znamená, že vždy víte, za jakým účelem nám Vaše údaje poskytujete.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním osobních údajů, která plně respektujeme:

 

●Právo na přístup k osobním údajům

●Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů

●Právo na výmaz osobních údajů

●Právo na omezení zpracování osobních údajů

●Právo na přenositelnost údajů

●Právo vznést námitku proti zpracování

●Právo na informace o automatizovaném rozhodování, včetně profilování

Ve věcech Vašich práv se s dotazem nebo stížností můžete obrátit na nás jakožto na správce osobních údajů, a to písemně běžnou poštou či e-mailem na adresu libovicka@expertniboard21.cz

Účinnost

Tyto zásady nabyly platnosti a účinnosti dnem 1.11.2021.